Sicherheitsmeldung

Uniper beschikt over een meldsysteem voor veiligheidsmeldingen waarin alle medewerkers melding kunnen maken van onveilige situaties of bijna-ongevallen. Er werken op de site van Uniper Benelux veel firma’s die geen toegang hebben tot dit systeem. Er is daarom besloten om het ook voor firma’s mogelijk te maken om veiligheidsmeldingen te doen.

Let op: U kunt alleen een melding doen als u bent ingelogd met de inlogcode die bij uw firma bekend is!

N.b. Uniper medewerkers dienen de veiligheidsmelding via het interne meldsysteem te doen.

Melding maken

Het is de bedoeling dat iedereen die een onveilige situatie of een bijna-ongeval constateert of hierbij betrokken is geweest dit meldt. Medewerkers van Uniper kunnen dit doen via het interne meldsysteem op intranet en medewerkers van firma’s kunnen dit doen middels het formulier dat hier is opgenomen.

Belangrijk is het uiteraard wel dat u ervoor zorgt dat eerst de onveilige situatie of de situatie aanleiding geeft tot een bijna-ongeval, wordt opgeheven of veilig gesteld, voordat u de melding maakt! Het moet natuurlijk niet zo zijn dat een collega slachtoffer wordt van een onveilige situatie. Dus daarom:

Eerst de onveilige situatie veilig stellen, dan wel opheffen en dan pas een melding maken!

Meldt de onveilige situatie cq gebeurtenis altijd mondeling aan uw leidingevende en de Uniper toezichthouder/opdrachtgever/meldplaats!

Uw veiligheidsmelding komt binnen bij het fontoffice van Uniper Health Safety and Environment. Het frontoffice voert de melding in in het interne systeem van Uniper. De melder ontvangt een kopie van de melding in het opgegeven email adres. Naar aanleiding van uw melding zullen indien noodzakelijk, verantwoordelijken maatregelen formuleren en deze ook laten uitvoeren. Met behulp van het systeem wordt de voortgang voor het nemen en uitvoeren van die maatregelen bewaakt.

Het kan zijn dat u of uw leidinggevende zelf al maatregelen heeft getroffen en uitgevoerd, wat wij ook zo graag zien. Toch is het dan belangrijk om een veiligheidsmelding te doen. Periodiek worden namelijk alle veiligheidsmeldingen bij ons geanalyseerd. Er wordt dan met name beoordeeld of er trends zijn in de oorzaken van de veiligheidsmeldingen. Indien dit het geval is, zullen er structurele maatregelen worden genomen. Hierbij valt te denken aan het aanpassen/opstellen van bijvoorbeeld een QHSE procedure.

Onderstaand schema geeft de wijze van opvolging van een veiligheidsmelding duidelijk weer.

Waarom moeten bijna-ongevallen en onveilige situaties gemeld worden?

Het terugdringen van bijna-ongevallen en onveilige situaties levert een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de kans op een ernstig ongeval.

Onveilige situaties kunne leiden tot een ongeval, omdat die niet gemeld zijn of omdat, er geen oplossing is bedacht om de onveilige situatie op te heffen. Uit onderliggende cijfers blijkt dat één dodelijk ongeval is voorafgegaan door 3000 bijna-ongevallen en 30.000 onveilige situaties, zoals de ijsberg laat zien. Om het aantal ongevallen terug te kunnen dringen, is het belangrijk om aan de onderkant van de ijsberg te beginnen.

Dat is duidelijk te zien aan de ijsberg. Het deel dat boven water steekt, is voor ons zichtbaar. Dit is echter slechts 10% van de gehele ijsberg. Het deel onder water (90%) is voor ons niet zichtbaar. We zijn nu daarom ook vooral bezig met het bovenste deel van de ijsberg dat boven water zit en zijn hiermee reactief. De ongevallen hebben immers al plaatsgevonden. Doel van Uniper is dan ook om proactief te worden en dan vooral te werken aan het deel dat onder water zit. Door ervoor de zorgen dat onveilige situaties zo snel mogelijk worden opgegeven en leren van bijna-ongevallen, verkleinen de kans op ongevallen. Hiervoor hebben we echter wel jullie hulp nodig.

Terugdringen van het aantal bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties levert een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de kans op een ernstig ongeval. De ongevallen waarbij iemand letsel heeft opgelopen, zijn in het algemeen wel bekend. De bijna-ongevallen en onveilige situaties heel vaak niet. Anders gezegd: wij hebben weinig inzicht in het aantal, de aard en de ernst van onveilige situaties en bijna ongevallen.