Wegafzettingen

Wegafzettingen

Deze regeling is van toepassing voor: Uniper Benelux, productielocatie Maasvlakte

Begrippen

 • Aanvrager: De partij (Uniper Benelux) die de wegafzetting laat plaatsen om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
 • FAC:  Facilities
 • Verkeersplan: Tekening met tijdelijke verkeersmaatregelen
 • Wegbeheerder: De wegbeheerder van Uniper Benelux, in deze vertegenwoordigd door de afdeling FAC, telefoonnummer +31 181 88-6517

Toepassingsgebied:
Deze regeling is van toepassing op alle tijdelijke verkeersmaatregelen op alle wegen bij Uniper Benelux Maasvlakte, dit wil zeggen:
ongeacht of het hele of gedeeltelijke wegafzettingen betreft;

 • ongeacht of de werkplek zich op, naast, boven of onder de weg bevindt;
 • ongeacht de tijdsduur waarbinnen de wegafzetting wordt gebruikt.

Deze regeling is uitsluitend van toepassing op tijdelijke verkeersmaatregelen.

 

Wettelijk kader
De wettelijke basis voor deze regeling is de Arbowet, die voorschrijft dat iedere arbeidsplaats veilig moet kunnen worden betreden en verlaten. Wegafzettingen en andere tijdelijke verkeersmaatregelen kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Wegafzettingen en verkeersomleidingsroutes dragen er toe bij dat weggebruikers goed en tijdig kunnen anticiperen op de gewijzigde situatie en deze snel kunnen overzien en begrijpen. De veiligheid van zowel de verkeersdeelnemers als de achter de afzetting werkende personen is hiermee gediend.

 

Werkwijze

Aanmelden
De aanvrager meldt afzettingen minimaal 1 week voor aanvang van de werkzaamheden en afzettingen van de halve weg minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aan bij de Facilities. Hiervoor wordt het aanmeldformulier ( zie bovenstaand) gebruikt. Het aanmeldformulier is digitaal in te vullen via Ping Site Facilities. De aanvrager ontvangt  op werkdagen binnen 24 uur terugkoppeling van Facilities.

 • Plaatsen
  Voor iedere wegafzetting is een verkeersplan vereist; de aanvrager is verantwoordelijk voor de aanwezigheid hiervan. Facilities is verantwoordelijk voor de inhoud van het verkeersplan. Facilities beschikt over een standaard verkeersplan EFM-0Z9-0204-002BL000 (site plattegrond). Voor overige situaties kan Facilities behulpzaam zijn bij het (laten) opstellen van een verkeersplan. Facilities controleert en accordeert het verkeersplan. In het geval van een hele wegafzetting voert hij indien nodig overleg met brandweer. Vervolgens draagt hij in samenwerking met de aanvrager zorg voor het (laten) plaatsen van de wegafzetting conform het verkeersplan.
 • Afnemen
  De aanvrager controleert voor aanvang van zijn werkzaamheden of de wegafzetting is geplaatst conform het verkeersplan. Bij waargenomen gebreken(Dient hij dit aan te passen volgens het goedgekeurde verkeersplan). Kan dit niet dan dient de aanvrager eerst weer te overleggen met Facilities zodat na akkoord de wijzigingen alsnog  kunnen worden doorgevoerd in het  Daarbij dienen dan ook weer deze wijzigingen gecommuniceerd te worden bij de belanghebbende (security en shiftleader).
 • In stand houden
  Na aanvang van de werkzaamheden is de aanvrager verantwoordelijk voor de wegafzetting en daarmee verantwoordelijk voor het intact houden en schoonhouden van de wegafzetting. Bij waargenomen schade aan de wegafzetting dient de aanvrager Facilities hier direct van in kennis te stellen. De aanvrager draagt zorg voor herstel van de schade. Als de wegafzetting niet conform het verkeersplan aanwezig is, zal Facilities de aanvrager er op wijzen en de werkzaamheden stil te leggen totdat de wegafzetting weer aan het verkeersplan voldoet. In ernstige gevallen zal de Facilities zelf direct het werk stilleggen.
 • Wijzigen
  Als wijziging van een wegafzetting noodzakelijk is, meldt de aanvrager dit direct (telefonische) en via het aanmeldformulier aan Facilities. De aanvrager zorgt indien nodig voor aanpassing van het verkeersplan, en draagt vervolgens zorg voor het aanpassen van de wegafzetting. Voordat de aanvrager zijn werkzaamheden hervat, controleert hij de wegafzetting opnieuw zoals beschreven onder ‘Afnemen’.
 • Verwijderen
  Na beëindiging van de werkzaamheden zorgt de aanvrager er voor dat alle afzettingen inclusief gebruikte middelen verwijdert zijn uit het tijdelijke werkgebied en laat dit gebied schoon achter daarna meldt de aanvrager via het formulier aan Facilities de werkzaamheden af.

 

In geval van calamiteiten wijkt de te volgen werkwijze op de volgende punten af van het bovenstaande.

Tijdens kantooruren meldt de aanvrager de wegafzetting telefonisch bij Facilities. Facilities  beoordeelt de spoedeisendheid van het plaatsen van de wegafzetting. Als op de situatie geen standaard verkeersplan van toepassing is, wordt de wegafzetting ter plekke afgenomen door  Facilities. Pas daarna mag de aanvrager met zijn werkzaamheden beginnen. Vervolgens zorgt  Facilities ervoor dat de wegafzetting, inclusief verkeersplan, indien nodig wordt aangepast conform deze regeling. Tevens zal deze terstond aangeleverd worden bij het SCM (Security Center Maasvlakte). SCM zal ook de brandweer informeren over deze wijziging in het verkeersplan.

 

Na kantooruren meldt de aanvrager de wegafzetting telefonisch bij de SMC, deze zullen de wijziging opnemen in het verkeersplan welke van toepassing is, indien er een wegafzetting is die niet conform voorstaande is gemeld, zal de beveiliging welke op ronde is,  de wegafzetting ter plekke opnemen en in het verkeersplan welke van toepassing is.